E. Albo I Nie, Linoryt, Druk Pusty, 2003

E. Albo I Nie, Linoryt, Druk Pusty, 2003